Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je BOQUE-lid bent of wordt van BOQUE App vof? Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Datum van inwerkingtreding 1 november 2020.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

  • BOQUE app/wij: Schukol Media V.O.F., ingeschreven als online uitgever bij de Kamer van Koophandel onder nummer 823 33 696.
  • Deelnemer/leden: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die zich heeft aangemeld voor de BOQUE app.
  • ‘Mijn BOQUE app’: de bedrijfsomgeving op de website/CMS/app van BOQUE.
  • Je: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die gebruikmaakt of wil maken van de BOQUE app.
  • Websitewww.boque.nl.
  • Galleo: online platform. BOQUE app ontsluit de content die BOQUE-leden op dit platform hebben geplaatst in de BOQUE app.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten ten behoeve van de deelname aan de BOQUE app. 

NB: Omdat BOQUE app de informatie ontsluit van Galleo, moeten deelnemers aan BOQUE tevens akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden van Galleo.

Artikel 3. Lidmaatschap

1. BOQUE app biedt 2 soorten deelnemers/lidmaatschappen:

a) Architecten, krijgen gratis toegang tot de BOQUE app. Zij kunnen op de BOQUE app projecten toevoegen en een profiel van hun bureau aanmaken.

b) Leveranciers/producenten/adviseurs krijgen tegen betaling recht om projecten op de BOQUE app te plaatsen en productinformatie toe te voegen aan projecten die reeds geplaatst zijn op de BOQUE app. Leveranciers/producenten/adviseurs maken een profiel van hun bedrijf aan in Galleo.

2. Voor deelname aan de BOQUE app betalen leveranciers/producenten/adviseurs een lidmaatschapsbijdrage.

– De lidmaatschapsbijdrage bedraagt € 1.997 exclusief BTW voor het eerste jaar.

– Na het eerste jaar bedraagt de jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage € 797 exclusief BTW.

3. Na aanmelding gaat de eerste periode van het lidmaatschap in op de eerste dag van de maand volgend op de aanmelding.

4. Het lidmaatschap duurt voort tot je opzegt. Dit kan schriftelijk en via e-mail. Na de eerste contractperiode gaat het lidmaatschap, over in een jaarlijks opzegbaar lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Uiterlijk een maand voor het aangaan van de nieuwe contractperiode van een jaar moet de opzegging door ons ontvangen zijn. De manier waarop je moet betalen en de betalingsfrequentie blijven hetzelfde als voor de eerste periode overeengekomen.

Artikel 4. Aanmelding

1. Je kunt je telefonisch, schriftelijk (brief, fax) of elektronisch (e-mail, website) aanmelden voor deelname aan BOQUE app.

2. Wij sturen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan.

3. Bij aanmelding ontvang je een e-mail met instructies hoe je een wachtwoord kunt aanvragen voor toegang tot het deelnemersgedeelte van ons CMS en de app. Je mag jouw inlognaam en wachtwoord niet verspreiden of met anderen delen.  

Artikel 5. Deelnemersbijdragen en betaling

1. Je bent een financiële bijdrage verschuldigd voor deelname aan BOQUE app. Voor de deelnemersbijdrage ontvang je jaarlijks een nota. 

2. Wijziging(en) van tarieven maken wij bekend via e-mail. Wij maken de wijziging(en) minimaal 4 weken voorafgaand bekend. Wij brengen het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.  

Artikel 6. Herroepingsrecht

1. Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

2. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst ligt bij jou.

Artikel 7. Te late betaling of niet-betaling

1. Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum.

2. Als je na 2 of meer betalingsherinneringen niet hebt betaald, kunnen wij de overeenkomst ontbinden. Ook kunnen wij vanaf dat moment de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Artikel 8. Niet-nakoming

Als BOQUE app of jij je niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten, voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en/of adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico.

Artikel 10. Auteursrechten

1. Je mag de inhoud van onze uitgave, de inhoud van onze app, de inhoud van onze website, of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

2. Voor de foto’s die door deelnemers gepubliceerd worden op BOQUE app dragen wij geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het auteurs/beeldrecht. Deelnemers die foto’s plaatsen op BOQUE app worden geacht toestemming tot publicatie van de foto’s bij hun project en/of bij een uitgever te hebben verkregen van de fotograaf.

Artikel 11. Toepasselijk recht 

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.

Artikel 12. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 13. Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld door BOQUE app.
Datum van inwerkingtreding 1 november 2020. 

Scroll naar boven